Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Enhver leverance mellem parterne (den købende part ”kunden” i det følgende kaldet køber og den sælgende part ”koncept under Gardingruppen ApS” i det følgende kaldet sælger) som finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Tilbud

Køber er forpligtiget til at orientere sig, om tilbuddet er i overensstemmelse med den aftalte løsning og produktvalg.

Kontrol af det bestilte

Køber bedes kontrollere den som pr. mail tilsendte eller udleverede ordrebekræftelse. Dette så køber er sikker på, at det som skrevet er i overensstemmelse med købers ønske og bestilling, idet sælger gør opmærksom på, at varen fremstilles specielt til køber og derfor ikke er omfattet af forbrugerlovens bestemmelser om fortrydelsesret.

Montering

Forestår sælger montage, påhviler det køber at fremskaffe og bekoste tilladelse for enhver myndighed, således at montage i enhver henseende kan ske uhindret. Montering forudsættes foretaget så vidt i en ubrudt arbejdsgang. Inden montering foretages, skal køber sikre sig at:

  • De for opgaven nødvendige adgangsforhold er til stede, herunder fast grundplan for eventuel brug af lift/stillads.
  • Ryddet og rengjort montageområde.
  • Tag-, gavl-, tagrende – og facadearbejde i øvrigt er afsluttet, så fastgørelses muligheder i/på bygningen er til stede, så forholdene er sikret og dimensioneret til at bære sælgers produkter.

El-tilslutning ved montage

  • Ved montage af el-regulerede produkter foretages kabelføring eller tilslutning for el-net ikke af sælger. Alle produkter afprøves og indstilles af sælger. Dette foretages via prøveledning og sælgers eget udstyr.
  • Hvis der ved kabelføring og el-tilslutning af el-installatør på købers regning, foretages handling som medfører af-programmering eller ændring i den af sælger foretaget opsætning, vil alt efterfølgende arbejde foretaget af sælger blive viderefaktureret køber.
  • Kabelføring, diverse el-komponenter, tilslutning for el-net samt opsætning og indstilling af alle styringer såvel indstilling af sol-vind-regn sensorer m.fl. er altid eksklusiv sælgers tilbud og ordrebekræftelse. Dette skal foretages af autoriseret elektriker som køber selv rekvirerer og afregner. Sælger forestår ikke placering og indstilling af sol-vind-regn sensorer, da sælger ikke kan tage ansvar for de lokale anvendelses- og vejrforhold.
  • Ved flere 230V Kabelforbundne motorer skal der ved tilkobling til el-net ALTID anvendes relæboks. Motorer må aldrig parallelkobles.

Forbehold

Der ydes rådgivning i forhold til de af købers ønskede og valgte løsninger. Dog tages der forbehold for mangler, der skyldes skjulte forhold ved det af købers anviste monterings- eller installationssted, som ikke kunne konstateres uden destruktive indgreb. For sådanne mangler, har sælger ingen ansvar for mangler eller følgeskader forbundet med den valgte løsning.

Levering & forsinkelser

Leveringstid er individuel og aftales med sælger. Leveringstermin, som ligger indenfor 40 arbejdsdage, kan til enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke, af den grund kan udøve noget krav eller beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelser ved levering skyldes, udefra kommende forhold som f.eks. arbejdskonflikt, vareknaphed, brand, krig, epidemier eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som forhindringen medfører. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet, af den aftalte leveringstid. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 4 kalendermåneder.

Handelsbetingelser

Alle ordreproducerede bestillinger pålægges et transportgebyr pr. producent. Beløbene faktureres separat og er ikke indregnet i den af os eventuelt oplyste tilbudspris.

Betaling

Medmindre andet er aftalt, forfalder 50% af købesummen inden montering og de resterende 50% senest netto kontant ved levering/montering. Ønskes betaling med dankort, skal dette oplyses sælger før montering, så montør kan have en dankortterminal med ud på adressen. Ønskes varer opmålt af os, afhentet i et af vores showroom/butikker, skal denne betales inden udlevering. Bestilles varer direkte i showroom/butik, skal denne forudbetales ved bestilling.

Såfremt der ved tilbudsgivning og bestilling er aftalt en afdragsordning, ydes der ikke kampagne- og tilbudsrabat m.v.

Betales købesummen ikke rettidigt, har sælger juridisk ret til at kræve morarenter med en årlig nominel rente på tolv procent (12%) uden forvarsel. Starten på en måned vil betragtes som en komplet måned. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Derudover skal eventuelle rets omkostninger betales af kunde.

Produkter som bestilles direkte i en af sælgers showroom/butikker, betales netto kontant ved bestilling.

Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted inkl. tillæg af evt. påløbne renter og omkostninger. Såfremt beløbet ikke betales rettidigt, kan sælger afhente de leverede varer og dette uden at udbedring af mén efter befæstelsesmaterialer. Sælger kan endvidere påkræve afregning for det til en hver tid udført montagearbejde.

Mangler

Køber skal straks ved afhentning, levering eller montering foretage en undersøgelse af de leverede varer. Hvis køber vil påberåbe sig en fejl/mangel, skal køber efter denne er, eller burde være, opdaget, give sælger en skriftlig meddeles herom, samt anføre hvori fejl/mangel består. Køber skal indenfor 15 kalenderdage efter modtagelsesdato, såvel ved afhentning, levering og montering påberåbe sig fejl/mangel, hvor ellers køber ikke senere kan gøre denne gældende over for sælger.

Emballage

Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

Misligholdelse

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

Databeskyttelse

Databeskyttelse gælder ved indsamling og brug af personoplysninger i sælges showroom/butikker og website og i forbindelse med køb og øvrige henvendelser til sælger. Sælgers databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på: [email protected]

Brug af producent, leverandør og fragtselskab: Hvis en bestilling kræver kundekontakt i form af besøg, telefon eller mail, vil der ske udlevering af kundens kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, som sælger har registeret.

Offentlig myndighed m.v.: Kundens personoplysninger kan i særlige tilfælde udleveres til relevante offentlige
myndigheder eller andre institutioner, hvis det er et krav ifølge gældende lovgivning.

Sælger gør brug af såkaldte cookies for, at give kunde en bedre oplevelse på Websiden.

Sælges personoplysninger er knyttet til dennes køb og vil normalt blive lagt på elektronisk arkiv efter 6 måneder. Kundens data vil altid kunne hentes frem i forbindelse med legitime formål, hvor f.eks. kunden selv ønsker tidligere opmålinger og mål skal genanvendes eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Kunden har altid ret til at få indsigt, i hvilke personoplysninger sælger har registreret.

Kunde kan berigtige fejlagtige oplysninger og altid anmode om personoplysninger slettet, dog ikke så denne sletning går imod gældende regnskabslovgivning.

Klage til tilsynsmyndigheden

Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følger af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold som sælger ikke er herre over.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Lovvalg og værneting

Alle uoverensstemmelser vedr. leverancer fra sælger afgøres ved værneting efter dansk retsregler.

Garanti

GardinHuset yder dig 2 års garanti på vores produkter. Fra udvalgte leverandører er garantien udvidet til 5 år på ind- og udvendig solafskærmning. Dato fra hvornår din garanti starter, er den dato der står på din bon eller faktura. Hvis produktet har været udsat for hårdhændet anvendelse, eller ikke er anvendt korrekt efter anvisning, bortfalder garantien.

Reklamation

Har GardinHuset leveret og monteret?

Har du valgt at benytte vores service fra start til slut, hvor vi opmåler, leverer og monterer, er vi med dig hele vejen. Vi udbedrer det, der ikke er i orden på dit leverede produkt.

Har du en reklamation, skal du, som dokumentation for reklamationen, indsende et foto af fejlen til [email protected].

Skriv gerne en beskrivelse af fejlen og evt. hvordan den er opdage/opstået. Du vil herefter blive kontaktet, med henblik på at vi kan udbedre fejlen, eller der igangsættes et nyt produkt, hvorefter vi kommer og udskifter.

Har du selv valgt at måle op og/eller montere?

Ved reklamation på produkter hvor du selv har foretaget opmåling og/eller montage af produktet i din egen bolig, skal du indlevere produktet på den adresse, hvor du har købt produktet. Dette fordi vi ikke har været til stede i din bolig.

Afgørelse om udbedring

I GardinHuset forholder vi os til, at det er leverandøren/producenten’s afgørelse, der er afgørende for, hvorvidt vi kan levere nyt produkt eller udbedring af dit indleverede produkt.

Hvis en tilkendegivet reklamation bliver afvist fra leverandøren/producenten, kan der ikke tilbydes erstatning uden omkostninger for dig.

Ved en afvisning fra leverandøren/producenten kan du ikke påkræve, at GardinHuset forestår udbedring eller udskiftning.

Antal dage for udbedring

Der kan gå op til 30 dage, til fejlen på produktet er udbedret, eller til levering af nyt produkt. I særlige tilfælde kan der gå lidt længere tid, hvilket du bliver orienteret om, inden vi går i gang med udbedringsprocessen.

Kontakt administration

Telefon: 66 17 28 00

E-mail: [email protected]